2021

 • Miloš Havelka, Eitaro Sawayama, Taiju Saito, Kazutoshi Yoshitake, Daiki Saka, Toshinao Ineno, Shuichi Asakawa, Motohiro Takagi, Rie Goto, Takahiro Matsubara
  Chromosome-Scale Genome Assembly and Transcriptome Assembly of Kawakawa Euthynnus affinis; A Tuna-Like Species
  Front. Genet., 20 September 2021
  (2021).
 • Takao Hayashida, Kentaro Higuchi, Hiroshi Hashimoto, Yukinori Kazeto, Takeshi Eba, Sota Yoshikawa, Rie Goto, Kogen Okita, Toshinori Takashi, Keita Ishii, Takashi Yamashita, Kazunori Kumon, Koichiro Gena
  Gonadal sex differentiation and early ovarian/testicular development in cultured Pacific bluefin tuna, Thunnus orientalis (Temminck et Schlegel)
  Theriogenology Volume 173, 1 October 2021, Pages 56-63
  (2021).